Spread the love

Xenia sine løsninger bedrer informasjonsdeling i din organisasjon, mellom drifts- og økonomiavdelingene, fra mellomleder og til styret og ledelsen. Standardiserte rapporter og verktøy som gir relevant, pålitelig og intuitiv innsikt med kontinuerlig oppdatert data. Informasjonsflyten går horisontalt og vertikalt der informasjon hentes fra ulike eksisterende systemer uten unødvendig administrasjon. Dette frigjør tid til analytisk aktivitet og tilrettelegger for bedre kommunikasjon og engasjement innad i organisasjonen.

Finansiell rapportering

Basismodulen benytter data fra ditt ERP-system. For konsern kan man se relevant informasjon både på enhetsnivå og på et konsolidert konsernnivå. Finansielle verdidrivere for sektoren blir automatisk kalkulert. Gjennom faktisk og historisk data kan organisasjonen følge med på utviklingen av finansielle resultat. Brukeren kan velge mellom rapporter og visualiseringer fra et helt overordnet nivå og ned til et detaljert posteringsnivå.

Produktivitetsmodul

Kan du måle det, kan du styre det

Produktivitetsmodulen gir deg en unik mulighet til å identifisere effekten av tiltak og forbedringer du gjør for å øke lønnsomheten. Operasjonelle verdidrivere som antall timer brukt på ulike aktiviteter, antall bookinger og omsetning per avdeling gir deg innsikt i effekten av å allokere hotellets ressurser.

Business review

Business review modulen gir deg mulighet til å analysere prognoser mot faktiske tall. Dette eliminerer behovet for tidskrevende manuelle oppdateringer og sammenstillinger. Xenia forenkler og effektiviserer dialogen mellom økonomiavdelingen og driftsavdelingene.

Xenia Online Forecasting:

For å forenkle prognose prosessen har vi har skapt et online verktøy der man både kan legge in prognoser manuelt eller automatisk hente tall fra hotellets systemer (RMS, PMS, ERP og bemanning). Prognosene overføres deretter til Power BI hvor du kan sammenstille prognoser med faktiske utfall.

Sjekk ut prognoseverktøyet

skreddersydd analyse av Xenia

Tilleggsmoduler

Konsolidering

Konsernrapportering blir mindre komplisert med automatisk eliminering av konserninterne poster, transaksjoner og med automatiske valutajusteringer. Denne modulen bidrar til effektiv rapportering og økt internkontroll.

Balanseavstemming

Forenkle dine avstemningsrutiner med rekonsilieringsmodulen fra Xenia. Modulen bidrar til økt effektivitet for månedlige balansepostavstemminger og økt internkontroll

Kontantstrøm prognoser

Systemskapt konvertering av resultatprognoser til kontantstrøm på kort og lang sikt. Denne modulen gir deg mulighet til å evaluere framoverskuende likviditetsutvikling, på kort sikt (13 uker) og på mellomlang sikt (12 måneder).